Klachtenregelement KAM

Inleiding

In dit klachtenreglement is vastgelegd hoe er met klachten wordt omgegaan van cliënten en andere betrokkenen. Onder een klacht wordt het volgende verstaan: “Het uiten van onvrede over de dienstverlening of bejegening van KAM.” KAM hecht grote waarde aan openheid rondom klachten en fouten. Hierbij streeft KAM naar het leren van fouten, welke alleen mogelijk is indien cliënten en andere betrokkenen de kans krijgen kenbaar te maken wanneer zij niet tevreden zijn over KAM. Bij voorkeur meldt een cliënt of betrokkenen de klacht in dialoog, waarna er naar oplossingen gezocht kunnen worden. KAM is ook aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

De volgende personen mogen een klacht indienen: (jeugd) cliënten, ouder(s), zonder gezag, voogd(en), degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent, de pleegouder en een nabestaande.

Te ondernemen stappen
In dit klachtenreglement is vastgelegd hoe je jouw klacht in kan dienen en hoe KAM met de ingediende klachten omgaat. Hierbij is het streven om de klacht zoveel als mogelijk in dialoog op te lossen. Echter ben je vrij om je klacht op een andere wijze kenbaar te maken; indien je liever je klacht direct bij Klachtenportaal Zorg neer wil leggen is dit ook mogelijk. Mocht je na een interne klacht ontevreden zijn over de afhandeling van KAM ben je altijd nog vrij contact op te nemen met de externe geschilleninstantie. Je kan hierbij kiezen om een externe klachtenfunctionaris te betrekken die bemiddelt, óf je klacht in te dienen bij de klachtencommissie, die de klacht zonder jou te betrekken oppakt.

Klacht indienen bij KAM
Kies je ervoor om je klacht direct bij KAM kenbaar te maken kan je direct contact opnemen met jouw persoonlijke begeleider. Hierbij willen we je stimuleren een probleem zo vroeg mogelijk aan te duiden, zodat we jou zo snel mogelijk kunnen helpen voordat onvrede groeit. Je kan ervoor kiezen dit telefonisch, in persoon of per e-mail te doen. Jouw persoonlijke begeleider zal deze klacht binnen 6 weken met jou oppakken en op zoek gaan naar een passende oplossing. Je kan er ook voor kiezen direct contact op te nemen met Kenneth Macnack (eigenaar KAM).

Contactgegevens:
Kenneth Macnack
06 – 11 72 52 05
kenneth.macknack@gmail.com

Klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg
Indien jouw klacht na contact met Kenneth nog niet naar tevredenheid is afgehandeld, of wanneer je onafhankelijk van KAM een klacht wil indienen, kan je deze klacht voorleggen aan de externe geschilleninstantie van KAM. Hiervoor heeft KAM een lidmaatschap afgesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Je kan hier rechtstreeks schriftelijk contact mee opnemen op verschillende manieren:

• Het invullen van een klachtenformulier op www.klachtenportaalzorg.nl
• Door contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl
• Door een klachtenbrief te sturen naar Westerstraat 117, 1601AD te Enkhuizen.

Indien je ondersteuning wil bij het gesprek met KAM kan er een externe klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. Je kan de klacht ook indienen zonder betrokken te worden; De klacht komt,

indien KPZ deze kan behandelen, terecht bij de klachtencommissie, bestaande uit 3 leden. Zij beslissen of jouw klacht gegrond (je krijgt hier gelijk) of ongegrond (je krijgt hierbij geen gelijk) is. Deze uitspraak krijg je binnen 6 weken na ontvangst van de klacht te horen. Indien jij in je gelijk bent gesteld moet KAM terugkoppelen hoe de klacht verder afgehandeld wordt. Het kan ook voorkomen dat de Klachtencommissie een advies geeft aan KAM, waarna KAM binnen 4 weken contact met jou moet opnemen om je te informeren hoe zij dit oppakken.

Overig
Kosten indienen klacht
Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van de klacht.

Klachtenrapportage
KAM stelt jaarlijks een geanonimiseerde klachtenlijst op, welke wordt gepubliceerd op de website. Hier wordt een overzicht geboden van de gedane klachten en de afhandeling hiervan. Concreet wordt in dit overzicht het volgende benoemd:

– Hoeveel klachten er zijn ingediend;
– Waar de klachten zijn ingediend (KAM/ Klachtenportaal Zorg, per klacht);
– Welke klachten zijn ingediend (Beschrijving van de klacht, incl. het thema van de klacht);
– De afhandelingstermijn (per klacht)
– De wijze waarop klachten zijn afgehandeld (per klacht);
– De wijze van communicatie en opvolging van de klachten (per klacht);
– Welke verbetermaatregelen naar aanleiding van de klachten zijn genomen (per klacht).

Reglement in werking
Dit reglement is 20-01-2020 in werking gesteld.

Bewaartermijn
De ingediende klacht wordt maximaal 2 jaar bewaard en zal daarna uit alle systemen verwijderd worden.

Advisering & Begeleiding

Begeleiden en ondersteunen van individuen en gezinnen bij complexe zorgvraagstukken. KAM werkt zeer praktijkgericht vanuit een professioneel oogpunt. Daarbij houdt ik een korte lijn met de cliënten en samenwerkende partners, zorgaanbieders, wijkteams en reclassering.

Lees meer

Training & Begeleiding

De training wordt ingezet om een client te ondersteunen en begeleiden in haar dag en door situatie. Het middel sport is daarbij een optie. Het doel is het oefenen en inzetten van bewust geworden (nieuwe) kwaliteiten en vaardigheden. Men krijgt inzicht hoe er met eigen nieuwe mogelijkheden sturing geven kan worden naar een gewenst resultaat.

Lees meer